Fysiosteo – David Josefsson

FMS /SFMA

Functional Movement Screen (FMS) respektive Selective Functional Movement Assessment (SFMA) är två terapeutiska system som använder sig av
funktionella rörelsemönster för att upptäcka och behandla funktionsnedsättningar i rörelseapparaten. Båda systemen bygger på en initial “screen”,
där man observerar en uppsättning grundläggande rörelsemönster för att avslöja obalanser och bristande funktion. Därefter tar man hjälp av lite finare
tester för att sålla ut orsaken till det avvikande mönstret och till sist prickskjuter man problemet med de behandlingsstrategier som systemet påbjuder.

FMS och SFMA vilar på samma grundvalar men tillämpas på olika målgrupper. FMS är designat för “friska” individer och är ett strålande verktyg för den
som vill förebygga skador eller förbättra sina idrottsliga prestationer. SFMA är istället den kliniska grenen av FMS och kan användas för att ta hand om
skador eller värkproblematik som uppkommit till följd av felaktiga eller kompensativa rörelsemönster, muskulära obalanser, rörelseinskränkning etc.

De två systemen kan också på ett effektivt sätt komplettera varandra om FMS tillämpas som en progression av SFMA. Man kan alltså med fördel använda
sig av SFMA för att driva ut ett smärttillstånd och sedan gå vidare till FMS för att hitta riskfaktorer för återfall och hjälpa till att förebygga dessa. Detta är
inte minst effektivt för den som vill återgå till en idrott eller aktivitet där man ådragit sig besvär.

David Josefsson är utbildad i både FMS och SFMA och använder systemen i sitt kliniska arbete. De är kraftfulla komplement till både vanliga fysioterapeutiska
metoder och till manuell terapi och integrationen mellan dessa tre områden faller sig naturligt.